Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Sep 15, 2023

Citizens assemblies, eller medborgarberedningar som vi på SKR har valt att kalla metoden på svenska, är en dialogmetod som fungerar bra när frågorna är svåra att förstå och starkt polariserade. Anna Colom beskriver hur metoden fungerar och ger exempel på hur den använts. Samtalet förs på...


Sep 12, 2023

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet som är en av de lagstiftande EU-institutionerna och förberedelserna för att genomföra valet är redan på gång i många kommuner. Vi samtalar om vikten av att gå och rösta, EU:s påverkan på lokal och regional nivå och andra insatser som planeras inför...


Aug 29, 2023

Medvetenheten kring hållbarhet och Agenda 2030 är hög i Sveriges kommuner och regioner. Men hur får vi igång ett förändringsarbete i verksamheten med målen i Agenda 2030 som utgångpunkt? Vilken roll kan politiken spela? Viktiga komponenter i arbetet är nulägesanalys och kommunikation.

Medverkande: Frida...


Aug 15, 2023

Arbetet mot välfärdsbrottslighet kan se ut på många olika sätt i kommuner och regioner och kan med fördel ske systematiskt. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, att se till hela processen. Hur kan vi förebygga, se till att kryphålen blir mindre, hur kan vi upptäcka, göra bättre kontroller så vi hittar dem...


Jun 27, 2023

I det här avsnittet pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms...