Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Jun 27, 2023

I det här avsnittet pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms...


Jun 13, 2023

Samverkan mellan Jönköpings Kommun och civilsamhället är en prioriterad fråga. Gemensamt har strukturer och en kultur av samverkan skapats som gör att parterna tillsammans kan handla snabbt vid en kris. Kontinuerliga möten, prestigeslöhet och politisks prioritering är några av nyckelfaktorerna som lyfts...